I – II kursas

GRUPINĖ ANALIZĖ (J. Ulevičienė)

Kursas skirtas išsamiam susipažinimui su grupinės analizės teorija, pagrindiniais metodais ir  jų taikymu klinikinėje praktikoje.

 1. S.H.Fukso indėlis į grupinę analizę
  S.H.Fukso indėlis į grupinės analizės ir grupinės psichoterapijos teorijos , principų ir metodų sukūrimą. S.H Fukso idėjos apie analitinio metodo taikymą dirbant su psichoterapinėmis grupėmis. S.H Fukso idėjos apie grupiniam darbui specifinių faktorių, grupių dinamikos, psichoanalitinių ir grupinių analitinių procesų supratimą. Grupių analitiko vaidmuo ir naudojamos psichoterapinės technikos; analitinio darbo su specifinėmis pacientų grupėmis ypatumai.
 2. Matricos koncepcija
  Matricos apibrėžimas. Grupės matricos susiformavimas. Komunikacija grupėje, pagrindinė ir dinaminė matrica, susiję procesai. Grupė kaip individo psichinio gyvenimo matrica, tarpasmeninė sąveika analitinėje grupėje; būdai, kuriais grupės matrica įtakoja gydymo procesus.
 3. W.Biono indėlis į grupinę analizę
  W.Biono idėjos apie grupinių procesų ypatumus ir grupinę dinamiką. Emocinės būsenos grupėse –„bazinių prielaidų“ teorija. Darbinė grupė ir bazinių prielaidų grupė. W. Bion‘o nustatytos trys pagrindinės bazinės prielaidos : priklausomybė, kova-skrydis, poravimasis. W.Biono psichoanalitinės teorinės idėjos ir fenomenai, jų pasireiškimas grupėse.
 4. D.S.Whitaker ir I.D.Yalom indėlis į grupinę analizę
  D.S. Whitaker tyrimų metodas, centrinio konflikto koncepcija; grupės ir individo dinamika, tarpusavio ryšys.Šio metodo išaiškinimas ir praktinė iliustracija. 
  I.D.Yalom tyrimai, darbo su grupėmis teorija ir praktika. Pirminiai „terapiniai faktoriai“ grupinėje psichoterapijoje, įvairių individų funkcionavimas grupių kontekste. Terapinis grupinių metodų pritaikymas įvairiuose klinikiniuose kontekstuose (stacionaro, terapinėse bendruomenėse ir kt.).
 5. Savasties (self) psichologijos indėlis į grupinę analizę
  H.Kohut savasties samprata ir teorija. Pagrindinės koncepcijos ( empatija, atspindėjimas, idealizavimas, optimali frustracija ir kt.). Ankstyvosios patirties su pirminiais objektais įtaka asmenybės formavimuisi ir psichopatologijai, tarpasmeniniams santykiams. Pagrindinės savasties psichologijos koncepcijos ir jų pritaikymas grupinėje analizėje.
 6. Intervencijos grupinės analizės grupėse
  Pagrindinės terapinės intervencijos ( konfrontacijos, klarifikacijos, interpretacijos ir kt.), jų pritakymas grupių kontekste. 
 7. Sistemų teorija, sapnai ir grupinė analizė
  Bendroji sistemų teorija, įvairių tipų sistemų aprašymas, sistemų ryšiai ir santykiai, sistemų tyrimas. Sistemų teorijos principų pritaikymas grupinių procesų sampratai.
  Grupės fantazijos ir sapnai, teorinė samprata. Sapnų ryšys su grupės dinamika, sapnų interpretacijos techniniai aspektai grupinės analizės grupėse.
 8. Kokybės įvertinimas grupinėje analizėje ir kompleksiniame gydyme
  Kombinuota individuali ir grupinė psichoterapija, pagrindiniai taikymo principai. Grupinė psichoterapija ryšyje su kitais gydymo metodais (farmakoterapija), psichodinaminiai taikymo principai.
 9.   Tyrimai, darbų ir klinikinių tezių  rašymas.
  Hermeneutika, jos samprata, pagrindiniai metodai ir taikymo principai. Grupinių procesų tyrimo metodai; multidimensinis modelis, pagrindiniai principai, praktinis pritaikymas.
 10. Terminacijos fazė grupinės analizės grupėse
  Grupinės psichoterapijos užbaigimo procesai, jų dinamika. Perdirbimo procesai grupinės analizės grupėse. Gedėjimo procesas grupinėje psichoterapijoje, gedėjimo proceso ypatumai  įvairiose psichoterapinėse grupėse ( tame tarpe ir grupinės analizės grupėse).
  Grupės proceso užbaigimo fazė ir jos specifika.