ORG kursas

DARBO SU SUAUGUSIŲJŲ GRUPĖMIS ORGANIZACIJOSE MOKYMO PROGRAMA (3 metai)

Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose kurso tikslas – suteikti darbo su organizacinėmis darbuotojų grupėmis neklinikinėse organizacijose įgūdžius, remiantis analitiniu ir sisteminiu požiūriu.

Programa yra mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijos tobulinimo kursas, į kurį priimami studijuoti visi specialistai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu. 

Profesionalas, baigęs šį kvalifikacijos tobulinimo kursą, patobulins vadovavimo organizacinėms grupėms įgūdžius: supras grupinių procesų dinamiką; išmoks suburti, struktūruoti ir administruoti grupę pagal grupės tikslus ir uždavinius; matys, suvoks ir mokės naudotis grupinės sąveikos procese atsirandančiais mechanizmais, siekiant naudos kiekvienam atskiram dalyviui, grupei ir organizacijai; mokės įžvelgti ir suprasti grupinio darbo eigoje vykstančius psichodinaminius grupinius procesus ir jų pasireiškimus, psichologinių dalyvių gynybų ir pasipriešinimo apraiškas ir prasmę grupės darbo metu, mokėti naudotis įvairiomis intervencijų technikomis. 

Kursantai privalo nuolat pristatyti savo funkcionavimo organizacinėse grupėse praktinę patirtį profesinės priežiūros seminaruose viso mokymosi metu. Sėkmingai baigusieji pilną kvalifikacijos kėlimo kurso programą ir apgynę rašto darbą egzamino metu gauna nustatytos formos VU mokymosi visą gyvenimą (kvalifikacijos tobulinimo) kurso“ Darbas su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ baigimo pažymėjimą. 

Trejų metų kurso kaina: 5100 EUR (1700 Eur už vienerius studijų metus)